Otrdiena,
20.aprīlis 2021
Vārda dienas: Mirta, Ziedīte, Данила, Георгий Apsveic savējos radio "Ef-Ei" ēterā
LV RU
AKTUĀLI

Rēzeknes mērs tiesājas ar plašsaziņas līdzekļiem

30.11.2018
2016.gada 30.martā Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un viņa sieva cēla tiesā prasību pret SIA „Ludzas zeme”, laikraksta “Ludzas Zeme” galveno redaktori par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu. Prasītāju ieskatā, atsevišķas publicētās frāzes esot bijušas nepatiesas, prasītāju godu un cieņu aizskarošas ziņas. Prasītāji – A.Bartaševičs un viņa sieva, lūdza tiesu uzdot atbildētājai atsaukt nepatiesās, godu un cieņu aizskarošās ziņas un piedzīt par labu prasītājiem 10 000 eiro morālā kaitējuma kompensāciju.

Augstākās tiesas Civillietu departaments 20.novembrī, rīcības sēdē izvērtējot prasītāju kasācijas sūdzību un atbildētājas – SIA “Ludzas Zeme” pretsūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu Rēzeknes pilsētas mēra un viņa sievas prasības lietā pret SIA “Ludzas Zeme” un laikraksta “Ludzas Zeme” galveno redaktori par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. (Lieta SKC-827/2018; C26153116). Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs, kā arī izskatāmajai lietai nav nozīmes vienotas tiesu prakses veidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2017.gada 22.novembra spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Augstākā tiesa lēmumā norāda, ka Latgales apgabaltiesa, izskatot lietu, pienācīgi noskaidrojusi un izvērtējusi visus svarīgos aspektus, lai konkrēto strīdu izšķirtu. Apelācijas instances tiesa ir vērtējusi: vai presē publiskotie izteikumi, kurus prasītāji uzskata par viņu godu un cieņu aizskarošiem, satur ziņas – uz faktiem balstītu informāciju – nevis tikvien subjektīvu viedokli jeb vērtējumu, kas nepakļaujas pierādījumu par to atbilstību patiesībai pārbaudei; vai presē izplatītā informācija aizskar prasītāju godu un cieņu; vai iejaukšanās atbildētāju pamattiesībās brīvi paust savus uzskatus, saņemt un izplatīt informāciju, kas ir viens no demokrātiskas sabiedrības balstiem un būtiskākajiem nosacījumiem tās progresam, būtu attaisnojama, kā arī samērīga. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija pretēji kasācijas sūdzībā un pretsūdzībā apgalvotajam, konstatē, ka apelācijas instances tiesa šo uzdevumu ir pienācīgi izpildījusi.

Latgales apgabaltiesas secinājumi par prasības daļēju pamatotību, izdarīti, balstoties uz strīda apstākļu vispusīgu un pilnīgu pārbaudi, izvērtējot apstrīdēto izteikumu saturu un kontekstu, kādā tie publicēti. Apgabaltiesa sīki motivējusi, kādu apsvērumu dēļ atsevišķus publiskotos izteikumus (prasības apmierinātajā daļā) atzinusi par prasītāju godu un cieņu aizskarošām ziņām, kuru patiesumu atbildētājas nav spējušas pierādīt, bet citus (prasības noraidītajā daļā) – par žurnālista paustu viedokli, kuram turklāt bija pietiekama faktiskā bāze, vai tādiem, kas neaizskar prasītājas godu un cieņu. Tāpat spriedumā, kā to prasa Civilprocesa likuma 8., 97. un 193.panta piektās daļas noteikumi, norādīti argumenti, kuros atspoguļots gan lietā nodibināto apstākļu juridiskās kvalifikācijas, gan arī strīda atrisināšanai piemērojamo materiālo tiesību normu izvēles process. Turklāt, veicot strīda apstākļu juridisko novērtējumu, apelācijas instances tiesa atbilstoši šā likuma 5.panta pirmajā un sestajā daļā noteiktajam pielietojusi juridiskās tēzes, kas atrodamas Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Augstākās tiesas nolēmumos un tiesību doktrīnā (literatūrā).

Augstākā tiesa lēmumā par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību arī norāda – ja kasācijas sūdzībā un arī pretsūdzībā trūkst juridisks pamatojums tam, kā tieši izpaudusies attiecīgās materiālo tiesību normas piemērošanas vai iztulkošanas nepareizība un kā tas ietekmējis strīda izšķiršanas iznākumu, tad sūdzības iesniedzējam jārēķinās ar Civilprocesa likuma 464.1 panta pirmajā daļā paredzētajām sekām, proti, atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Respektīvi, sūdzības iesniedzējs nedrīkst aprobežoties ar norādi, ka tiesa nepareizi izspriedusi lietu kādā prasības daļā, bet viņam jāmotivē savs viedoklis.

Prasītāji 2016.gada 30.martā cēla tiesā prasību pret SIA „Ludzas zeme”, laikraksta “Ludzas Zeme” galveno redaktori par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu. Norādīja, ka SIA “Ludzas zeme” ir laikraksta „Ludzas Zeme” izdevējs. Minētie laikraksti 2015.gadā publicēja vairākus rakstus (identiski raksti latviešu un krievu valodā). Prasītāju ieskatā, atsevišķas publicētās frāzes ir nepatiesas, prasītāju godu un cieņu aizskarošas ziņas. Turklāt, rakstos informācija pasniegta vienpusēji, tendenciozi, neievērojot proporcionalitātes principu, tādējādi mākslīgi veidojot nepamatoti negatīvu priekšstatu un diskusiju sabiedrībā. Prasītāji lūdza tiesu uzdot atbildētājai atsaukt nepatiesās, godu un cieņu aizskarošās ziņas un piedzīt par labu prasītājiem 10 000 euro morālā kaitējuma kompensāciju.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rēzeknes tiesa 2017.gada 24.janvārī prasību apmierināja daļēji un piedzina par labu prasītājiem morālā kaitējuma kompensāciju 6000 euro.

Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2017.gada 22.novembrī nosprieda prasību apmierināt daļēji: atzīt par nepatiesām un uzdot SIA “Ludzas Zeme” galvenajai redaktorei Laimai Linužai atsaukt Aleksandra Bartaševiča godu un cieņu aizkarošās ziņas, kas izplatītas 2015.gada 17.jūlija laikrakstā Nr.53 (9656) rakstā „Bartaševičs cenšas aizbāzt presei muti” (latviešu valodā laikraksta 1., 3.lapa, krievu valodā laikraksta 1., 3.lapa): „ Proti, gribu atgādināt faktu, ka uz žurnālista Jākobsona (no kompromat.lv) īsziņu ar lūgumu sniegt viņam interviju, Rēzeknes mērs atsūtījis draudu īsziņu, kuras saturs bija šāds: Ja tu vēl vienu reizi atbrauksi uz Rēzekni, iesi Udalova pēdās!!! tev ir (neliterārs vārds)”. Ziņas atsaukt tādā pašā veidā, kādā tās tika izplatītas; atzīt par nepatiesām un uzdot Laimai Linužai atsaukt Olgas Bartaševičas godu un cieņu aizkarošās ziņas, kas tika izplatītas: 2015.gada 6.februāra laikrakstā Nr.10 (9613) rakstā „Lucatnieka slepkavība: Bartaševiču klans izrēķinās ar konkurentu?” (latviešu valodā laikraksta 1., 6.lapa, krievu valodā laikraksta 1., 4.lapa): „ [..] uzreiz pēc Lucatnieka slepkavības policija aizturēja Olgu Bartaševiču. Pēc neoficiālas informācijas, viņai tika noteikts drošības līdzeklis - dzīvesvietas nemainīšana”; 2015.gada 3.marta laikrakstā Nr.17 (9620) rakstā „Slepkavības lietā var izzust liecības” (latviešu valodā laikraksta 6.lapa): „No krimināllietas materiāliem pazudušas Olgas Bartaševičas, Rēzeknes mēra sievas, liecības, kuras policija piefiksējusi uzreiz pēc slepkavības”.

Tiesa nosprieda piedzīt no SIA „Ludzas zeme” Aleksandra Bartaševiča labā kompensāciju par morālo kaitējumu 380 euro, tiesas izdevumus 36,58 EUR, ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 125 euro, bet Olgas Bartaševičas labā kompensāciju 500 euro, ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai - 150 euro; piedzīt no Laimas Linužas Aleksandra Bartaševiča labā ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 125 euro, bet Olgas Bartaševičas labā ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 150 euro; piedzīt no Aleksandra Bartaševiča un Olgas Bartaševičas SIA „Ludzas zeme” labā valsts nodevu 248,92 euro no katra, bet valsts ienākumos ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus no Aleksandra Bartaševiča 12,04 EUR, no Olgas Bartaševičas – 12,05 euro, no SIA „Ludzas zeme” 1,16 euro, bet no Laimas Linužas 1,16 euro; pārējā daļā prasību noraidīt.

Jāatzīmē, ka šis nav vienīgais gadījums, kad Rēzeknes pilsētas mērs vēršas tiesā pret plašsaziņas līdzekļiem. 2012.gadā A.Bartaševičs uzsāka tiesvedības procesu arī pret radio „Ef-Ei”, par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu.

Toreiz Latvijas Republikas Administratīvā apgabaltiesa lēma pilnībā noraidīt Rēzeknes pilsētas domes prasību pret SIA „Ef-Ei”, ar ko A.Bartaševičs nebija mierā un vērsās lēmumu pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Savukārt Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību.Neskatoties uz to, ka Rēzeknes domei ir savs jurists, tika pieņemts lēmums nolīgt juristu no malas. Šī speciālista pakalpojumi Rēzeknes pašvaldībai izmaksāja vairākus tūkstošus eiro.

Rezekneszinas.lv


Dalies ar ziņu:
Atgriezties atpakaļ

Komentāri (0-7 /7)
Naivais 30.11.2018 15:36
Varbūt būtu pareizāk, ja plašsaziņas līdzekļi un iedzīvotāji vērstos tiesā pret Bartaševicu par to, ka viņš, izmantojot dienesta stāvokli, ir uzkrāvis pilsētai TĀDU parādu.
Iespējamais iemesls. Par svešu, aizņemtu, ne nopelnītu, viskautko būvēt, radot laba saimnieka ilūziju. Varbūt vēlētāji "uzrausies". Varbūt pareizāk būtu nopelnīt un tad būvēt?
Gorod 01.12.2018 00:32
LAi šis kungs paskatās uz sevi no malas.kas viņš patiesībā ir.Tas ,ka mūžīgi tiesājās vēl nenozīmē ,ka godīgs un nevainīgs pats ar savu ģimeni, Drīzāk kauna traips pilsētai vien ir,tādus tiesā vēsture un cilvēku vienaldzība pret šo personu.
koment 02.12.2018 17:39
Kāds var pateikt, cik tiesas prāvas ir bijušas ar nepamatoti no darba atlaistiem cilvēkiem pilsētā?
Dome 02.12.2018 18:37
Domes juristi iztiesā ap 50 tiesvedībām uz doto brīdi..Atbildot uz komenta jautājumu..Daudz un ļoti daudz, grūti pat pateikt cik, Tiesvedības procesi tika uzsākti bez attiecīga pamatojuma,tajos tika iesaistīts vesels lērums cilvēku, kurie personīgi Bartaševičs deva rīkojumus ,kā un pret ko vērsties.tika izmantots domes administratvais resurss, finansu līdzekļi. tika ietekmēti un piesaistīti policijas, prokuratūras darbinieki, daudzi atlaisti pēc kunga iegribas un tā sievas kaprīzēm.Iemesls daudziem tiesvedības procesiem,nepiekrišana Bartaševičam svarīgos jautājumos,daudzi caur to ir izgājuši..
!!! 04.12.2018 19:23
Cienījamie pilsētnieki!!! Cerams ka nākamajās vēlēšanās nāksiet pie prāta un nobalsosim par citu mēru! Tāds bardaks vienreiz ir jāizbeidz!
prātnieks 05.12.2018 00:06
!!! 04.12.2018 19:23
Cienījamie pilsētnieki!!! Cerams ka nākamajās vēlēšanās nāksiet pie prāta un nobalsosim par citu mēru! Tāds bardaks vienreiz ir jāizbeidz!
nekas nesanāks, jo mēru ievēl paši deputāti, bet šeit par saskaņu krievi galvu noliks,, nu gandrīz galvu, es jau deviņdesmitajos sapratu ka blēžiem nav tautības, bet daudzi domā, ja savas tautības, tad viņi ir kristāldzidri kā mūsu rubiks. tie laiki kad latvieša lielākais noziegums bij zirgu zagšana, sen pagājis.. tā ka nekas nemainīsies,aiziesim pa burbuli ar visiem parādiem pa vienu rbļ nopirks kaimiņš, drūmi.
prātnieks 05.12.2018 00:11
nekas nesanāks, jo mēru ievēl paši deputāti, bet šeit par saskaņu krievi galvu noliks,, nu gandrīz galvu, es jau deviņdesmitajos sapratu ka blēžiem nav tautības, bet daudzi domā, ja savas tautības, tad viņi ir kristāldzidri kā mūsu rubiks. tie laiki kad latvieša lielākais noziegums bij zirgu zagšana, sen pagājis.. tā ka nekas nemainīsies,aiziesim pa burbuli ar visiem parādiem pa vienu rbļ nopirks kaimiņš, drūmi. a varbūt tāda norāde ,nogremdēt, kā pareksu. agrāk interfrontiešiem bij sauklis;jo sliktāk, jo labāk
Pievienot komentāru
Jūsu vārds:
Komentārs:
Foto:
Links uz video (Youtube,Vimeo):

Lasiet vēl
Nedēļas skaitlis
Vietējo pašvaldību vēlēšanas notiks 2021. gada 5. jūnijā.
Apspriest
Aptauja
Par kuru partiju plānojat balsot Rēzeknes pilsētas pašvaldības vēlēšanās 5. jūnijā?
Skatīt rezultātus
Jaunākie komentāri:
Pie administratīvās atbildības saukti partijas Saskaņa deputāti
Kai jī ir apzarībūšīs,kap jūs visus paralizātu nu sputnik'a! Sīkāk...
Rēzeknes namsaimnieks draud paaugstināt tarifu
куда делись коментарии испугались что написали про вас ПРАВДУ!!!Вот так всегда как напишут правду так её сразу уберут.А как начнут врать так её так приукрасят и по всем местам распишут что блевать хочется.какая власть такие законы!!! Sīkāk...
Rēzeknes namsaimnieks draud paaugstināt tarifu
Tad visām citām daudzdzīvokļu mājām ir jāatsakās no Namsaimnieka pakalpojumiem un vai nu pašiem pārņemt apsaimniekošanu vai pāriet pie citām firmām. Vienas mājas dēļ celt tarifus visiem tas gan ir "gudri" Sīkāk...
facebook ok draugiem
Top